Scroll Top

inšpektorat Bled, Bohinj in Železniki

Splošna predstavitev inšpektoraTA

V okviru izvajanja nalog inšpekcijskega nadzora Inšpektorat opravlja inšpekcijski nadzor nad izvajanjem oziroma spoštovanjem zakonov, drugih predpisov na podlagi zakonov in predpisov Občin Bled, Bohinj in Železniki s področij:

 1. cest in intervencijskih poti,
 2. gradnje, za katero z zakonom ni predpisano gradbeno dovoljenje, v delu, ki se nanaša na skladnost s prostorskimi izvedbenimi akti in predpisi občine v okviru njene izvirne pristojnosti,
 3. prostorskih aktov,
 4. varstva okolja,
 5. spodbujanja razvoja turizma,
 6. prijave prebivališča,
 7. oglaševanja,
 8. urejanja in čiščenja občinskih cest in javnih zelenih površin,
 9. komunalnih odpadkov,
 10. odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode,
 11. rabe javnih površin,
 12. plovbnega režima po Blejskem in Bohinjskem jezeru,
 13. drugih področij na podlagi zakonov, drugih predpisov na podlagi zakonov in predpisov občin Bled, Bohinj in Železniki.
 • vodi postopek ter izdaja odločbe in sklepe v upravnem in prekrškovnem postopku,
 • vodi predpisane evidence v upravnih in prekrškovnih postopkih,
 • predlaga sprejetje ukrepov pristojnim organom,
 • izvaja druge naloge na podlagi zakonov in drugih predpisov.
Predpisi in pooblastila

Postopkovni predpisi

 • Zakon o inšpekcijskem nadzoru
 • Zakon o splošnem upravnem postopku
 • Zakon o prekrških
 • Materialni predpisi
 • Odlok o javnem redu in miru (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 14/2014, 20/2016)
 • Odlok o turistični taksi v Občini Bled (Uradni list RS, št.137/04 in 87/09)
 • Odlok o urejanju cestnega prometa v občini Bled (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 14/2015, 31/2015, 13/2016, 56/2017, 29/2018, 28/2019)
 • Odlok o načinu opravljanja obvezne lokalne gospodarske javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki v Občini Bled (Uradni list Republike Slovenije, št. 27/2012)
 • Odlok o plovbnem režimu po Blejskem jezeru (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 20/2016, 27/2020, 33/2020)
 • Odlok o turistični taksi v občini Bohinj (Uradni vestnik Občine Bohinj, št. 8/17)
 • Odlok o prodaji blaga zunaj prodajaln na območju Občine Bohinj (Uradni vestnik Občine Bohinj št. 4/12)
 • Odlok o taborjenju v občini Bohinj (Uradni vestnik Občine Bohinj, št. 3/12)
 • Odlok o javnem redu in miru v Občini Bohinj (Uradni vestnik Občine Bohinj, št. 05/2012)
 • Odlok o opravljanju gospodarske javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki v Občini Bohinj (Uradni vestnik občine Bohinj, št. 5/2015)
 • Odlok o plovbnem režimu v občini Bohinj (Uradni vestnik Občine Bohinj, št. 2/2016, 5/2016, 1/2017)
 • Odlok o prometnem režimu občine Bohinj (Uradni vestnik Občine Bohinj, št. 1/2020)
 • Odlok o načinu opravljanja obvezne lokalne gospodarske javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki v Občini Železniki (Uradni list RS, št. 36/2012 in št. 87/2014)
 • Odlok o turistični in promocijski taksi v Občini Železniki (Uradni list RS, št. 43/2018)
 • Odlok o ureditvi mirujočega prometa v Občini Železniki (Uradni list Republike Slovenije št. 38/2019)
 • Odlok o javnem redu in miru v Občini Železniki (Uradni list Republike Slovenije št. 43/2015)
 • Zakon o cestah
 • Zakon o varstvu okolja
 • Zakon o pokopališki in pogrebni dejavnosti 
 • Zakon o spodbujanju razvoja turizma
 • Zakon o volilni in referendumski kampanji
 • Gradbeni zakon
 • Zakon o urejanju prostora
 • Zakon o prijavi prebivališča
 • Zakon o prevozih v cestnem prometu
 • Zakon o nalezljivih boleznih (Uradni list RS, št. 33/06-UPB1 in 49/20-ZIUZEOP; ZNB)
 • Zakon o začasnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic COVID-19 (ZZUOOP) (Ur. list RS, št. 152/2020)

Več aktov lahko najdete na naslednjih spletnih straneh:

pogosta vprašanja

Inšpekcijski postopek je sestavljen iz upravnega in/ali prekrškovnega postopka. V upravnem postopku se ugotavlja, ali je zavezanec storil nepravilnost in če so le te ugotovljene, inšpektor zavezancu odredi rok za odpravo nepravilnosti z opozorilom na podlagi Zakona o inšpekcijskem nadzoru. V kolikor nepravilnosti niso odpravljene, se zavezancu izda ureditvena odločba. Če nepravilnosti niso odpravljene, se v skladu z Zakonom o splošnem upravnem postopku prične postopek izvršbe. Inšpektor pa na podlagi Zakona o prekršku uvede prekrškovni postopek, če ugotovi, da je zavezanec storil prekršek, za katerega je predpisana globa.

V postopku inšpektorja ima položaj stranke v postopku zavezanec. Vlagateljica oziroma vlagatelj (v nadaljnjem besedilu: vlagatelj) pobude, prijave, sporočila ali druge vloge nima položaja stranke.

Predmet inšpekcijskega postopka je nadzor nad izvajanjem oziroma spoštovanjem zakonov in drugih predpisov. Ker gre v inšpekcijskih postopkih za varovanje javne koristi, velja načelo oficialnosti, kar pomeni, da organ začne postopek po uradni dolžnosti. Tako se pobuda vlagatelja lahko šteje le kot morebitna pobuda za uvedbo inšpekcijskega postopka; ne predstavlja pa pobuda take vloge, ki bi se v smislu določbe 2. odstavka 127. člena Zakona o splošnem upravnem postopku (Ur. l. RS, št. 24/06 – ZUP-UPB1 s spremembami) štela za zahtevo stranke, na podlagi katerih se postopek tudi lahko začne. Pobuda torej ne pomeni začetka inšpekcijskega postopka in je ni mogoče šteti za informacijo javnega značaja (tako tudi sodba Vrhovnega sodišča X Ips 775/2006). Inšpektor bo ukrepal v skladu z zakonskimi pooblastili ter kriteriji in prioritetami dela inšpektorata.

V primeru prejetih pobud z isto prioriteto pri obravnavanju upoštevamo vrstni red po metodi FIFO (prvi noter, prvi ven).

Ograjo lahko postavite ograjo s soglasjem upravljavca občinske ceste. Zakon o cestah v 97. členu določa, da je v varovalnem pasu občinske ceste raba prostora omejena, zato so vsi posegi v varovalni pas občinske ceste dovoljeni s soglasjem upravljavca občinske ceste. Nadzor izvaja medobčinski inšpektorat.

Za tovrstno prodajo potrebujejo dovoljenje občine. Nadzor izvaja medobčinski inšpektorat

Odstranjevanje gradbenih, nevarnih odpadkov (npr. salonitne kritine,) akumulatorjev, odpadnih olj iz industrije ter ostalih kemičnih spojin je v pristojnosti Inšpektorata za okolje in prostor. Nadzor nad nepravilno odloženimi komunalni odpadki pa izvaja medobčinski inšpektorat.

Dela na občinski cesti ali ob njej, ki vplivajo na promet na tej cesti in jo je zaradi tega treba delno ali popolno zapreti za promet, se lahko opravljajo le z dovoljenjem upravljavca občinskih cest. Nadzor izvaja medobčinski inšpektorat.

Redno vzdrževanje vegetacije se opravlja v skladu z izvedbenim programom rednega vzdrževanja cest, ki ga izvaja izvajalec rednega vzdrževanja cest. Zato je pregledniška služba med drugim dolžna tudi obsekovati in obrezovati rastlinje za zagotovitev vidnosti prometne signalizacije. Predlagamo vam, da v konkretnem primeru obvestite upravljavca občinske ceste, to je občina, v kateri prebivate.

novice